Reklamačný poriadok

ARTHUR Real Estate Company, spol. s r.o.

1.Úvodné ustanovenie
1.1. Realitná kancelária ARTHUR Real Estate Company, spol. s r.o., IČO: 46 016 511, so sídlom Zámocká 10, 811 01 Bratislava, prevádzka: Zámocká 10, 811 01 Bratislava, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 70513/B (ďalej len „Realitná kancelária“) je právnickou osobou, ktorá je oprávnená podnikať v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). V súlade so zákonom 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „realitná kancelária“).
1.2. Realitná kancelária prijala Reklamačný poriadok, ktorým upravuje pravidlá činnosti Realitnej kancelárie, vzťah Realitnej kancelárie a Klienta, práva a povinnosti Realitnej kancelárie a Klienta.
1.3. Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie Klientom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných realitnou kanceláriou v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom (ďalej len „reklamácia“).
1.4. Klientom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby (ďalej len „klient“).
2. Reklamácie, sťažnosti a podnety a zodpovednosť za vady
2.1. Klient je oprávnený reklamovať: (i) správnosť vyúčtovanej odmeny, (ii) správnosť vyúčtovaných nákladov spojených so Sprostredkovateľskými službami alebo (iii) kvalitu Sprostredkovateľských služieb.
2.2. Klient má právo reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil dôvod na reklamáciu.
2.3. Klient môže reklamáciu uplatniť písomne a to na adresu ARTHUR real estate s.r.o., Zámocká 10, 811 01 Bratislava alebo osobne v prevádzke realitnej kancelárie na Zámockej 10, 811 01 Bratislava, pričom Realitná kancelária je povinná klientovi vydať písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie s uvedením dátumu prevzatia reklamácie, identifikačnými údajmi Klienta, podrobným opisom dôvodu reklamácie. Realitná kancelária na potvrdení musí uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá od Klienta prevzala reklamáciu, takouto osobou môže byť ktorýkoľvek maklér Realitnej kancelárie.
Z obsahu písomnej reklamácie musia vyplývať nasledovné informácie: (i) identifikácia Klienta v rozsahu obchodného mena, sídla, prípadne adresy na doručovanie, (ii) podrobný opis dôvodu reklamácie s informáciou, ktorá osoba (maklér) poskytovala Sprostredkovateľské služby. 2.4. Realitná kancelária je povinná reklamáciu prešetriť a výsledok písomne oznámiť Klientovi ihneď, ak je to objektívne možné alebo v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa platne prijatej reklamácie. V prípade, ak prešetrenie reklamácie je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je, objektívne možné v päťdňovej lehote zabezpečiť, Realitná kancelária je povinná výsledok svojho šetrenia písomne oznámiť Klientovi v lehote do tridsať (30) dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Realitnej kancelárii.
2.5. Reklamácia ohľadom vyúčtovaných peňažných záväzkov nie je dôvodom pre ich neuhradenie zo strany Klienta. Zistený rozdiel Realitná kancelária poukáže Klientovi bez zbytočného odkladu alebo doúčtuje Klientovi opravou faktúry.
2.6. Klient je oprávnený podávať podnety a sťažnosti na činnosť Realitnej kancelárie, a to buď spôsobom uvedeným v bode 8.4 VOP alebo mailom na adresu: info@arec.sk.
2.7. V prípade, ak Sprostredkovateľské služby majú vady, Klient má právo:
a) na bezplatné odstránenie vady Sprostredkovateľskej služby, najneskôr v lehote do pätnástich (15) dní odo dňa určenia písomného oznámenia o uznaní reklamácie Klientovi
b) odstúpiť od Sprostredkovateľskej zmluvy v prípade, ak ide o neodstrániteľnú vadu Sprostredkovateľskej služby